Ban quản gia KBGP Sài Gòn

Ban quản gia KBGP Sài Gòn

07.04.2011 20:18

IMG_1552

Lm Đaminh Nguyễn Đình Tân

Đồng hành KBTGP Sài Gòn

 

 

 

 

 

 

 

IMG_1555

Maria Đặng Thị Nguyệt Ánh

Thư ký KBTGP Sài Gòn