Ban quản gia KBGP Phú Cường

Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 15:37

LmDomNTTruong

Lm Đaminh Nguyễn Thế Trường

Đồng hành KBGP Phú Cường

 

Mary_Nguyen_Thi_Nhan

Maria Nguyễn Thị Nhàn

Gia trưởng KBGP Phú Cường

 

QLGioanKKhauNVMang

Gioan K.Khẩu Nguyễn Văn Mãng

Quản lý KBGP Phú Cường

TKJeromeNAHung

Giêrônimô Nguyễn Anh Hùng

Thư ký KBGP Phú Cường

PDF.
In
Email