Ban quản gia KBGP Xuân Lộc

Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 10:12

LmDomTXThao

Lm Đaminh Trần Xuân Thảo

Đồng hành KBGP Xuân Lộc


GTGiuseHY

Giuse Hoàng Y

Gia trưởng KBGP Xuân Lộc


PGTGiuseDVThanh

Giuse Đinh Văn Thanh

PGT KBGP Xuân Lộc

QLMariaHTLoan

Maria Hoàng Thị Loan

Quản lý KBGP Xuân Lộc

TKPheroPVThuong

Phêrô Phạm Văn Thượng

Thư ký KBGP Xuân Lộc

PDF.
In
Email