Chương II - Thành viên

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 15:51

Chương II

 

THÀNH VIÊN

 

Điều 7: Gia nhập

 

1/ Để gia nhập Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam, đương sự phải hội đủ các điều kiện sau đây:

– là tín hữu thuộc giáo hội Công giáo, không phân biệt thành phần, lứa tuổi, giới tính;

– tự nguyện chấp nhận những mục tiêu, đường hướng hoạt động và các nghĩa vụ của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam;

– được Ban Quản gia Khôi Bình giáo xứ chấp nhận.

 

2/ Khi chính thức gia nhập gia đình Khôi Bình giáo xứ, thành viên mới sẽ đương nhiên trở thành thành viên của Khôi Bình Quốc tế.

 

Điều 8: Quyền lợi và nghĩa vụ

 

1/ Các thành viên Khôi Bình được quyền:

– tham gia mọi sinh hoạt của gia đình Khôi Bình;

– bỏ phiếu, đề cử và ứng cử các chức vụ theo các tiêu chuẩn mà Nội qui ấn định.

 

2/ Các thành viên Khôi Bình có các nghĩa vụ sau:

– tham gia đều đặn các buổi sinh hoạt thường kỳ của gia đình Khôi Bình giáo xứ;

– tích cực đóng góp các lệ phí mà các ban Quản gia liên hệ qui định.

 

Điều 9: Ly gia

 

Một người có thể chấm dứt tư cách thành viên Khôi Bình khi đương sự tự ý xin rút lui hoặc do gia đình Khôi Bình bắt buộc ly gia.

 

Điều 10: Tự ý rút lui

 

Thành viên muốn rút lui khỏi gia đình Khôi Bình, trước tiên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính.

 

Điều 11: Buộc ly gia

1/ Một thành viên không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được ghi trong điều 8, sẽ bị buộc ly gia.

 

2/ Sự buộc ly gia chỉ có hiệu lực khi có quyết định của một trong ba cấp sau đây:

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ.

– Uỷ ban được Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam chỉ định.

– Ban Quản gia Khôi Bình Việt Nam.

 

3/ Quyết định buộc ly gia phải được ghi bằng văn bản, nêu rõ lý do. Kết quả biểu quyết ly gia phải đạt được đa số phiếu. Trong mọi trường hợp, Ban Quản Gia có liên hệ trực tiếp phải được ưu tiên tham khảo ý kiến.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: