Chương III - GĐKB Giáo xứ

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 15:55

Chương III

 

GIA ĐÌNH KHÔI BÌNH GIÁO XỨ 


Điều 12: Thành lập

 

      Gia đình Khôi Bình giáo xứ được chính thức thành lập khi có Giấy Chứng Nhận của Gia trưởng Khôi Bình Việt Nam, hoặc đại diện của Ban Quản Gia Khôi Bình Việt nam, qua đó trở thành Thành viên của Khôi Bình quốc tế.

 

Để thành lập một gia đình Khôi Bình giáo xứ, cần có những điều kiện sau đây:

1/ Sau khi tìm hiểu Linh đạo Khôi Bình, sĩ số những người muốn dấn thân phải đạt tối thiểu là 07 người;

2/ Phải có đơn xin và được Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam chấp thuận.

3/ Không ấn định cụ thể về thời gian tìm hiểu và được xét tuỳ hoàn cảnh đặc thù của mỗi gia đình Khôi Bình giáo xứ.

 

Điều 13: Dấn thân

 

1/ Để trở thành một thành viên chính thức, đương sự phải thực hiện nghi thức dấn thân.

2/ Thông thường, nghi thức dấn thân được lồng trong một thánh lễ do linh mục đồng hành Khôi Bình Giáo xứ hoặc một linh mục đại diện chủ lễ.

3/ Thánh lễ dấn thân, nếu được tổ chức giữa cộng đoàn giáo dân giáo xứ, sẽ mang lại nhiều ý nghĩa tích cực hơn.

4/ Tuỳ hoàn cảnh cụ thể, nghi thức dấn thân cũng có thể lồng vào trong một buổi chầu Thánh Thể.

 

Điều 14: Cơ cấu điều hành

 

Gia đình Khôi Bình giáo xứ được điều hành do:

– Hội nghị Toàn Gia (Cơ quan lập Pháp)

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ (Cơ quan hành pháp)

 

Điều 15: Hội nghị Toàn Gia

 

1/ Hội nghị Toàn gia được tổ chức mỗi năm ít là một lần. Ban Quản Gia có thể mời những đại biểu ở các gia đình khác tham dự.


2/ Hội nghị Toàn Gia gồm các thành viên chính thức của gia đình Khôi Bình giáo xứ đã có Giấy Chứng nhận thành lập, và những thành viên được gia đình cho phép tham dự.


3/ Hội nghị Toàn gia sẽ tiến hành:

– Bầu chọn Ban Quản gia Khôi Bình giáo xứ (nếu hết nhiệm kỳ).

– Xác định nghĩa vụ của các thành viên theo Nội qui;

– Thông qua các báo cáo tài chính hàng quí và phê chuẩn chương trình hoạt động của Ban Quản Gia.

 

4/ Trong các hội nghị có bầu chọn, phải có đại diện của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận hoặc cấp cao hơn chủ trì.

 

Điều 16: Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ

 

1/ Nhiệm vụ

+ Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ là bộ phận điều hành công việc trong gia đình Khôi Bình giáo xứ. Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ hành động theo những quyết định đã được Hội nghị Toàn Gia thông qua, dựa trên những quyết định và mục tiêu chung của gia đình Khôi Bình ở cấp cao hơn, và của Khôi Bình Quốc tế.

 

+ Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ cân nhắc và quyết định các hoạt động nếu xét thấy các hoạt động đó không cần sự biểu quyết của Hội nghị Toàn Gia.

 

+ Ban Quản gia Khôi Bình giáo xứ báo cáo tình hình gia đình Khôi Bình theo định kỳ hằng tháng cho các thành viên của gia đình Khôi Bình.

 

+ Nhiệm kỳ của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ là 02 năm. Có thể tái nhiệm.

 

2/ Tư cách


+ Thành viên trong Ban Quản Gia phải là những thành viên tích cực có tinh thần đạo đức và uy tín trong xứ đạo.


+ Thành viên Ban Quản Gia hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm tập thể.


+ Thành viên Ban Quản Gia được bầu phiếu kín theo tinh thần dân chủ.


3/ Thành phần


Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ gồm có:

– LM Đồng hành

– Gia trưởng

– Phó Gia trưởng

– Quản lý

– Thư ký

 

Trong trường hợp thiếu nhân sự, Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ được quyền kiêm nhiệm chức vụ Phó Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ.

 

Điều 17: Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ

 

Gia trưởng Khôi Bình Giáo xứ đại diện cho gia đình Khôi Bình giáo xứ, có nhiệm vụ:

– hướng dẫn mọi sinh hoạt của gia đình Khôi Bình giáo xứ;

– chịu  trách nhiệm đặc biệt trong việc thực hiện các quyết định của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ;

– triệu tập và chủ trì Hội nghị Toàn gia hoặc các buổi họp của Ban quản Gia Khôi Bình giáo xứ.

 

Điều 18: Phó gia trưởng Khôi Bình giáo xứ

 

Phó gia trưởng Khôi Bình giáo xứ hỗ trợ Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều 17; tạm thời thay thế Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ khi Gia trưởng Khôi Bình giáo xứ vắng mặt.

 

Điều 19: Quản lý Khôi Bình giáo xứ

 

Quản lý Khôi Bình giáo xứ có nhiệm vụ:

– Quản lý và phát triển ngân quỹ Gia đình,

– Lập sổ chi thu rõ ràng,

– Được quyền chi theo mục đích và hạn mức mà Ban Quản gia Khôi Bình địa phương ấn định.

 

Điều 20: Thư ký Khôi Bình giáo xứ

 

Thư ký Khôi Bình giáo xứ có nhiệm vụ:

– Ghi biên bản các cuộc họp,

– Giao dịch thư từ,

– Chuẩn bị các tài liệu học tập trong Gia đình.

 

Điều 21: Đồng hành Khôi Bình giáo xứ

 

1/ Đồng hành gia đình Khôi Bình giáo xứ, theo thông lệ, là một linh mục Công giáo. Ngài thi hành chức vụ Đồng hành trong tinh thần huynh đệ và chia sẻ. Ngài đặc biệt chịu trách nhiệm về việc mục vụ của gia đình Khôi Bình giáo xứ. Ngài hoàn thành sứ vụ mục tử của mình bằng cách giúp từng cá nhân, cũng như toàn thể cộng đoàn, trong việc tìm phương cách thể hiện niềm tin cá nhân một cách xác tín; bằng cách đồng hành với họ trong việc hoàn thành sứ mệnh Kitô hữu của mình trong thế giới. Trách nhiệm đặc thù cùa ngài trong việc linh hướng gia đình Khôi Bình giáo xứ được đặt nền tảng trên:

 

+ Sứ điệp của Đức Giêsu Kitô,

+ Các giáo huấn về xã hội của giáo hội,

+ Ý nguyện của Cha thánh Ađôn Khôi Bình, Đấng sáng lập.

 

2/ Đồng hành Khôi Bình giáo xứ được Hội nghị Toàn gia hoặc Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ bầu chọn. Khi chấp thuận kết quả bầu chọn nầy, Đồng hành trở thành thành viên của gia đình Khôi Bình và của Ban Quản gia.

 

3/ Đồng hành gia đình Khôi Bình giáo xứ cộng tác chặt chẽ với Đồng hành Khôi Bình giáo phận.

 

Điều 22: Giải thể

 

1/ Khi một gia đình Khôi Bình giáo xứ không hoàn thành các nghĩa vụ đối với Cộng đoàn Khôi Bình, hoặc đi ngược với những mục tiêu và tinh thần của Cộng đoàn Khôi Bình, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có thể giải thể gia đình Khôi Bình giáo xứ đó.

 

2/ Gia đình Khôi Bình giáo xứ có thể được giải thể do quyết định của Hội nghị Toàn Gia, và được Ban Quản gia Khôi Bình Việt Nam chấp thuận.

 

3/ Trong mọi trường hợp, quyết định giải thể phải được ghi bằng văn bản, nêu rõ lý do, và được Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam báo về Ban Quản Gia Khôi Bình Quốc Tế.

 

4/ Khi gia đình Khôi Bình giáo xứ giải thể, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có nhiệm vụ bảo quản sổ sách, chứng từ và mọi tài sản còn lại.

 

5/ Sau khi gia đình Khôi Bình giáo xứ giải thể, các thành viên Gia đình có thể xin gia nhập vào một gia đình Khôi Bình giáo xứ khác.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: