Chương IV - CĐKB Giáo phận

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 16:01

Chương IV


CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH GIÁO PHẬN

 

Điều 23: Thành lập

 

1/ Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận do Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam thành lập bằng văn bản.

 

2/ Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận được thành lập khi số các gia đình Khôi Bình giáo xứ trong Giáo phận đó đạt đến mức tối thiểu là 07 gia đình.

 

3/ Trong những trường hợp đặc biệt, vì ích lợi chung của sự phát triển Cộng đoàn Khôi Bình, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có quyền ấn định con số tối thiểu.

 

Điều 24: Thành phần

 

Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận gồm các thành viên Khôi Bình thuộc tất cả các gia đình Khôi Bình giáo xứ trong giáo phận.

 

Điều 25: Cơ cấu điều hành

 

Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận được điều hành do:

– Hội nghị Khôi Bình giáo phận,

– Hội đồng Chỉ đạo Khôi Bình giáo phận,

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận.

 

Điều 26: Hội nghị Khôi Bình giáo phận

 

1/ Hội nghị Khôi Bình giáo phận là bộ phận lập pháp cao nhất của Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận.

 

2/ Hội nghị Khôi Bình giáo phận gồm các thành phần sau đây:

– Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận

– Các đại biểu phụ trội.

Các đại biểu phụ trội được qui định như sau: một gia đình Khôi Bình giáo xứ có trên 50 thành viên được 01 đại biểu phụ trội; trên 100 thành viên được 02 đại biểu phụ trội; trên 200 thành viên được 03 đại biểu phụ trội.

 

3/ Hội nghị Khôi Bình giáo phận cần có sự chủ trì của đại diện Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

 

4/ Hội nghị Khôi Bình giáo phận có nhiệm vụ cân nhắc và chuẩn thuận đường lối phát triển của gia đình Khôi Bình giáo phận.

 

5/ Hội nghị Khôi Bình giáo phận được tổ chức 03 năm một lần, có thể mời các đại biểu ở các Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận khác tham dự.

 

Điều 27: Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận

 

1/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận gồm:

– Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận,

– Các gia trưởng Khôi Bình giáo xứ đương nhiệm trong giáo phận,

– Các đại biểu phụ trội.

 

Các đại biểu phụ trội được qui định như sau:

Một gia đình Khôi Bình giáo xứ

– có trên 100 thành viên thì được 01 đại biểu phụ trội;

– có trên 200 thành viên thì được 02 đại biểu phụ trội;

– có trên 400 thành viên thì được 03 đại biểu phụ trội.

 

2/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận có nhiệm vụ:

– Thực hiện các quyết nghị của Hội nghị Khôi Bình giáo phận.

– Bầu chọn Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận.

 

3/ Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng chỉ đạo do Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận quyết định.

 

4/ Trong các cuộc họp có bầu chọn, phải có sự chủ trì của đại diện Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

 

Điều 28: Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận

 

1/ Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận được Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam chính thức bổ nhiệm bằng văn bản, dựa theo kết quả bầu chọn của Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận.

 

2/ Nhiệm kỳ của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận là 03 năm. Có thể tái nhiệm. Nếu thành viên trong Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận khuyết vị, Hội đồng chỉ đạo có quyền bầu chọn một thành viên bổ sung, cho đến hết nhiệm kỳ. Các thành viên trong Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận làm việc trong tinh thần liên đới trách nhiệm, và có nhiệm vụ báo cáo theo định kỳ 06 tháng cho Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

 

3/ Thành viên Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận gồm:

– Đồng hành Khôi Bình giáo phận

– Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận

– Phó Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận

– Quản lý Khôi Bình giáo phận

– Thư ký Khôi Bình giáo phận

 

Điều 29: Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận

 

1/ Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận cộng tác chặt chẽ với Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam để hướng dẫn mọi sinh hoạt của Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận theo những mục tiêu và đường hướng của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

 

2/ Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận chịu trách nhiệm:

– Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận và Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận.

– Lập kế hoạch và đề xuất với Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam về việc tổ chức các khoá huấn luyện, bồi dưỡng cho các Ban Quản Gia Khôi Bình giáo xứ và các thành viên Khôi Bình trong giáo phận.

– Đại diện Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận liên hệ và phối hợp hoạt động với các đoàn thể tông đồ giáo dân khác trong giáo phận.

 

Điều 30: Phó Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận

 

Phó Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận hỗ trợ Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận trong mọi hoạt động và thay mặt Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận khi Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận vắng mặt.

 

Điều 31: Quản lý Khôi Bình giáo phận

 

Quản lý Khôi Bình giáo phận có nhiệm vụ:

– Giữ tiền và chi tiêu trong hạn mức mà Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận ấn định;

– Quản lý các dự án của các gia đình Khôi Bình giáo xứ;

– Hỗ trợ Gia Trưởng trong công tác tổ chức các cuộc họp, các khoá huấn luyện và bồi dưỡng.

 

Điều 32: Thư ký Khôi Bình giáo phận

 

Thư ký Khôi Bình giáo phận có nhiệm vụ:

– Phụ trách công tác về sổ sách, chứng từ giao dịch, liên lạc;

– Hỗ trợ Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận về nội dung huấn luyện và bồi dưỡng

 

Điều 33: Đồng hành Khôi Bình giáo phận

 

1/ Đồng hành Khôi Bình giáo phận được Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình giáo phận bầu chọn và được Đức Giám Mục giáo phận bổ nhiệm.

 

2/ Đồng hành Khôi Bình giáo phận là thành viên của ban Quản gia Khôi Bình giáo phận.

 

3/ Đồng hành Khôi Bình giáo phận cộng tác chặt chẽ với Đồng hành Khôi Bình Việt nam.

 

4/ Đồng hành Khôi Bình giáo phận, với sự cộng tác của các Đồng hành Khôi Bình giáo xứ, hướng dẫn các thành viên Khôi Bình trong giáo phận sống Linh đạo Khôi Bình trong tinh thần hiệp nhất, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

 

5/ Bằng tấm lòng mục tử nhân hậu, Đồng hành Khôi Bình giáo phận hỗ trợ Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận (liên hệ LM trong các giáo xứ) trong việc phát triển thêm các gia đình Khôi Bình trong giáo phận, huấn luyện và bồi dưỡng linh đạo cho các thành viên Khôi Bình.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: