Chương V - CĐKB Việt Nam

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 16:15

Chương V

 

CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH VIỆT NAM 

 

Điều 34: Thành phần

 

Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam gồm tất cả các thành viên Khôi Bình Việt Nam đã dấn thân hoặc xem như đủ điều kiện dấn thân.

 

Điều 35: Cơ cấu điều hành

 

Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam được điều hành do:

– Hội nghị Khôi Bình Việt Nam.

– Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam

– Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam

 

Điều 36: Hội nghị Khôi Bình Việt Nam

 

1/ Hội nghị Khôi Bình Việt Nam là bộ phận lập pháp cao nhất của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

 

2/ Hội nghị Khôi Bình Việt Nam có nhiệm vụ:

– Đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

– Thông qua hoặc điều chỉnh Nội qui Khôi Bình Việt Nam và đề xuất Ban Quản Gia Khôi Bình quốc tế phê chuẩn.

 

3/ Hội nghị Khôi Bình Việt Nam gồm:

– Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam,

– Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam,

– Các đại biểu phụ trội:

Các đại biểu phụ trội được qui định như sau: một Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận có trên 10 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 01 đại biểu phụ trội; trên 20 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 02 đại biểu phụ trội; trên 50 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 03 đại biểu phụ trội.

 

4/ Hội nghị Khôi Bình Việt Nam được tổ chức 05 năm một lần.

 

Điều 37: Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam

 

1/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam gồm:

– Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam;

– Các Gia Trưởng Khôi Bình giáo phận đương nhiệm.

– Các đại biểu phụ trội.

Các đại biểu phụ trội được qui định như sau: một gia đình Khôi Bình giáo phận có trên 20 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 01 đại biểu phụ trội; trên 40 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 02 đại biểu phụ trội; trên 70 gia đình Khôi Bình giáo xứ được 03 đại biểu phụ trội.

 

2/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam có nhiệm vụ:

– Đề cử các ứng viên vào Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam;

– Bầu chọn Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam;

– Báo cáo về hoạt động của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam cho Hội nghị Khôi Bình Việt Nam;

– Thay mặt Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam gởi báo cáo hàng năm cho Cha Tổng Đồng hành Khôi Bình Quốc tế.

 

3/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam họp thường kỳ mỗi năm một lần.

 

4/ Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam họp bất thường khi:

– Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam yêu cầu;

– Hoặc có 2/3 số thành viên Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam yêu cầu.

 

Điều 38: Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam

 

1/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam được Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam bầu chọn bằng phiếu kín.

 

2/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có nhiệm kỳ 05 năm. Có thể tái nhiệm.

 

3/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam gồm:

+ Linh mục Đồng hành Khôi Bình Việt Nam.

+ Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam.

+ Phó Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam.

+ Quản lý Khôi Bình Việt Nam.

+ Thư ký Khôi Bình Việt Nam.

 

4/ Các thành viên Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trong tinh thần trách nhiệm liên đới và hỗ trợ lẫn nhau.

 

5/ Khi một chức vụ đương nhiệm trong Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam khuyết vị, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có quyền chọn người thay thế, cho đến hết nhiệm kỳ.

 

6/ Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có nhiệm vụ:

– Phối hợp hoạt động của các Cộng đoàn Khôi Bình giáo phận, gia đình Khôi Bình giáo xứ;

– Bổ nhiệm Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận bằng văn bản;

– Đặt kế hoạch, tổ chức các khóa huấn luyện, bồi dưỡng thường xuyên cho các Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận;

– Phối hợp và tạo điều kiện cho các Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận tổ chức các khoá huấn luyện, bồi dưỡng thường xuyên;

– Phát triển các gia đình Khôi Bình các cấp tuỳ theo điều kiện cụ thể của giáo xứ;

– Ấn định giới hạn tuổi cho các gia đình Khôi Bình Trẻ;

– Soạn thảo, xuất bản nội dung các chương trình huấn luyện và bồi dưỡng.

– Thông qua hoặc điều chỉnh chương trình hành động của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận.

 

Điều 39: Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam

 

1/ Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam.

 

2/ Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam là đại diện Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam trong công tác đối nội và đối ngoại.

 

3/ Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam đặc biệt chịu trách nhiệm thi hành các nhiệm vụ của Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam qui định trong điều 38 khoản 6;

 

4/ Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam triệu tập và chủ toạ các cuộc họp của Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam, và của Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

 

Điều 40: Phó Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam

 

Phó Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam hỗ trợ Gia Trưởng Khôi Bình Việt nam trong mọi hoạt động và thay mặt Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam khi Gia trưởng Khôi Bình Việt Nam vắng mặt.

 

Điều 41: Quản lý Khôi Bình Việt Nam

 

Phụ tá cho Gia Trưởng Khôi Bình Việt Nam trong các công tác sau:

1/ Hỗ trợ, hướng dẫn, tiến hành và kiểm tra các dự án của các gia đình Khôi Bình giáo xứ với sự giúp đỡ của Ban Quản Gia Khôi Bình giáo phận.

2/ Chi theo mục đích và hạn mức mà Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam qui định.

3/ Lập sổ sách, chứng từ thu chi rõ ràng.

 

Điều 42: Thư Ký Khôi Bình Việt Nam

 

Thư ký Khôi Bình Việt Nam phụ tá cho Gia trưởng Khôi Bình Việt Nam trong các công tác sau:

+ Liên lạc nội bộ, giao dịch thư từ.

+ Dự thảo chương trình và lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam và của Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam.

+ Lập kế hoạch, tổ chức các khoá huấn luyện và bồi dưỡng thường kỳ của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

+ Soạn thảo và in ấn tài liệu của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

 

Điều 43: Đồng hành Khôi Bình Việt Nam

 

1/ Đồng hành Khôi Bình Việt Nam, theo thông lệ, là một linh mục công giáo. Ngài là thành viên của Ban Quản gia Khôi Bình Việt Nam. Cùng với Gia trưởng Khôi Bình Việt Nam, Ngài có trách nhiệm đặc biệt trong việc cộng tác vào việc phát triển và gìn giữ sự hiệp nhất của Cộng đoàn Khôi Bình.

 

2/ Đồng hành Khôi Bình Việt Nam do Hội Đồng chỉ đạo Khôi Bình Việt Nam bầu chọn. Việc bầu chọn nầy được báo trước cho Tổng Đồng hành Khôi Bình Quốc tế. Sau khi được bầu chọn, Đồng hành Khôi bình Việt Nam được Giám Mục Bảo Trợ hoặc một Giám Mục liên hệ trong Hội đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn nhận.

 

3/ Đồng hành Khôi Bình Việt Nam có trách nhiệm mục vụ trong cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam. Ngài có trách nhiệm đưa ra những khoá huấn luyện và nội dung chương trình huấn luyện. Ngài giữ liên lạc với Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 

Điều 44: Giải thể

 

Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam có thể được giải thể do một quyết định của Hội nghị Khôi Bình Việt Nam. Hội nghị Khôi Bình Việt Nam sẽ biểu quyết theo đa số tuyệt đối các thành viên có mặt. Quyết định giải thể phải được sự đồng ý của hai phần ba (2/3) đại biểu tham dự. Quyết định giải  thể phải được Ban Quản Gia Khôi Bình Quốc tế chuẩn nhận.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: