Chương VI - Nguyên tắc hành xử & Biểu quyết

Thứ tư, 11 Tháng 4 2012 16:19

Chương VI

CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH XỬ VÀ BIỂU QUYẾT

 

Điều 45: Nguyên tắc hành xử

 

1/ Tinh thần liên đới

Các thành viên Khôi Bình Việt Nam cũng như các Ban Quản gia làm việc trong tinh thần dân chủ và chia sẻ trách nhiệm.

 

2/ Tinh thần phụ đới

– Mỗi cấp Ban Quản Gia làm việc và chịu trách nhiệm trực tiếp với cấp cao và dưới mình.

– Ban Quản gia ở cấp cao hơn tạo điều kiện cho Ban Quản gia ở cấp dưới hoàn thành trách nhiệm của mình.

– Ban Quản gia ở cấp cao hơn có quyền hỗ  trợ, hoặc can thiệp khi các thành viên cấp dưới có vấn đề gút mắc, kiện cáo hoặc có hành động ngược lại Nội qui và lý tưởng của Cộng đoàn Khôi Bình Việt Nam.

 

3/ Tinh thần vâng lời

Tinh thần vâng lời là một biểu hiện đặc thù của đạo đức. Khi có ý kiến bất đồng, sau khi bàn thảo và đối thoại trong tinh thần huynh đệ, Ban Quản Gia cấp dưới tuyệt đối vâng lời những quyết định cuối cùng của Ban Quản Gia cấp cao hơn; nhất là khi những quyết định đó không đi ngược lại Nội qui Khôi Bình Việt Nam.

 

Điều 46: Luật biểu quyết

 

1/ Trong sinh hoạt hay trong các cuộc họp của Cộng đoàn Khôi Bình, mọi thành viên hay đại biểu tham dự đều có quyền biểu quyết ngang nhau.

 

2/ Để đi đến quyết định chung, việc biểu quyết được qui định như sau: Khi biểu quyết, đề nghị đạt được đa số quá bán sẽ trở thành quyết định chung.

 

Điều 47: Luật bầu cử

 

1/ Trong sinh hoạt hay trong đại hội Khôi Bình, mọi thành viên chính thức hay đại biểu tham dự đều có quyền bầu cử.

 

2/ Khi bầu cử, ứng viên nào đạt được đa số quá bán sẽ đắc cử.

 

Điều 48: Quyền phủ quyết

 

Trong Hội nghị Khôi Bình Việt Nam, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam có quyền phủ quyết một quyết định do Hội nghị Khôi Bình Việt Nam đã thông qua. Sự phủ quyết nầy phải được giải thích bằng những lý do thuyết phục trước khi Hội nghị Khôi Bình Việt Nam kết thúc. Sau khi phủ quyết, nếu Hội nghị chưa nhất trí, Ban Quản Gia Khôi Bình Việt Nam phải đưa vấn đề ra bàn thảo để đi đến một quyết định cuối cùng mà mỗi bên đều có bổn phận tuân giữ.

PDF.
In
Email
 
Những bản tin khác: